Skip links

«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Την προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων
που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και
συγκεκριμένα του Άξονα Προτεραιότητας 8: «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας
και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων», στον Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της
διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»,
Επενδυτική προτεραιότητα: 8iii «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων
επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και στον Ειδικό
Στόχο 8iii1: Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 2.960.000 €.

Η δράση αφορά την ενίσχυση ανέργων στις περιοχές Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών για αυτοαπασχόληση και
ίδρυση πολύ μικρών επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια κατ’αποκοπή επιχορηγούμενου ποσού
ύψους 14.800 €.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:
Να είναι άνεργοι εγγεγραμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν δελτίο
ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης
Να έχουν γενηθεί από την 01/01/1991 έως την 31/12/1955
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν
δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια
διαμονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασής τους, σύμφωνα με τον
πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί
παράταση ενός (1) μήνα μετά από σχετική, τεκμηριωμένη επαρκώς, αίτηση επιμύκυνσης
του διαστήματος των 3 μηνών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική
έγκριση/ απόφαση του ΕΦ.
 Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ σε επιλέξιμους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα II. Οι εν
λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να διατηρηθούν καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του
επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης
του επιχειρηματικού σχεδίου, αυτοί θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επιλέξιμοι .
 Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να
είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός
χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές
κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως
κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).
 Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης
 Ο δικαιούχος να μην απασχολείται ως μισθωτός στην ίδια ή σε άλλη
επιχείρηση/εργοδότη από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης και κατά τη διάρκεια
υλοποίησης της δράσης μέχρι τον τελικό έλεγχο.
 Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία
από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
o Ατομική Επιχείρηση
o Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
o Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
o Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
o Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεια (ΙΚΕ)
o Συνεταιρισμός εργαζομένων στου άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.
4430/2016 (Α΄32)
Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού
προσώπου ορισμένης μόνο μορφής, ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη
μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.
Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι
εταίροι μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του
θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι
νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που
ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016 (Α΄ 32).
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 6-9-2021 έως και την
καταληκτική ημερομηνία 15-11-2021 ώρα 15:00.

Leave a comment