Skip links

«Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών –
Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και
φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού
εκσυγχρονισμού τους λόγω των διευρυμένων και διαρκών, πλέον, αναγκών χρήσης ψηφιακών
εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η
πρόσβαση στο ΠΣΚΕ παρέχεται στους δυνητικούς ωφελούμενους της Δράσης μέσω της
ιστοσελίδας http://www.ependyseis.gr και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους
τελευταίους υποχρεωτικά μέσω αυτού.

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας
χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας είναι:
• Αυτοαπασχολούμενοι λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας
λογιστή – φοροτεχνικού κατά τάξεις και
• Νομικά Πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών
που έχουν καταχωριστεί στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της
Ελλάδας.
Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση
χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:
• να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
• να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και
τις 28/02/2022,
• να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από τους
επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ σε τουλάχιστον
μία εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή/και υποκατάστημα),
• να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA ΙI & ΙΙΙ: Ορισμός ΜΜΕ και Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα Στοιχεία που
Αφορούν την Ιδιότητα ΜμΕ μιας επιχείρησης: Ορισμός Μμε και Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά
με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα Μμε μιας επιχείρησης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει
το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης,
• να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως
αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας,
• να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017
(Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης
κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
• να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ: 69.20 – Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού
ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών, καθώς και το σύνολο των υποκείμενων ΚΑΔ αυτού.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για
την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής της επιχείρησής του ως εξής:
ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
0 = < έσοδα χρήσης 2020 = < 20.000,00 € Έως 2.000,00€
έσοδα χρήσης 2020 >20.000,00 € Έως 1.500,00€

Τα έσοδα προκύπτουν από το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2020 που υποβλήθηκε το 2021,
από τον πίνακα Δ1/Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, κωδικός 500 «Σύνολο Εσόδων
από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών».
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2021 και έως τις
28.02.2022 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό
1.500€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται
αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:
• Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας
• Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης
Επισημαίνεται ότι στον εξοπλισμό ΤΠΕ συμπεριλαμβάνονται: Desktop PC και περιφερειακά,
laptop, servers, πολυμηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
31/12/2023.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00.

Leave a comment